حفاظت فیزیکی

تعداد بازدید:۱۵۶۲

اهم وظایف معاونت حفاظت فیزیکی حراست دانشگاه ، عبارتند از:

 -  انجام اقدامات و پیش بینی‌های لازم به‌منظور جلوگیری از حوادث و سوانح احتمالی
- طبقه بندی تاسیسات به ‌منظور تامین حفاظت مورد نیاز آنها

- نظارت و اجرای  شیفت بندی عوامل انتظامات دانشگاه

- تهیه وتدوین ضوابط و مقررات شناسایی وکنترل تردد مراجعان ، کارکنان وخودروها 
-صدور دستورالعمل‌های لازم و نظارت بر اجرای آنها در زمینه حفاظت از تاسیسات
-آموزش و توجیه کارکنان در خصوص مراقبت و حفاظت از تاسیسات و اماکن مجموعه
- کنترل تردد کارکنان و مراجعین در حیطه تاسیسات و اماکن سازمان.
- تجهیز بعضی از واحدها به دوربین مداربسته با هدف انجام اقدامات کنترلی و نظارت.
- نظارت بر تدابیر مرتبط با پیش‌بینی، پیشگیری از بحرا‌ن‌های بالقوه درحیطه مسئولیت‌